Кафедра

Історія кафедри

Кафедра фотоніки створена у Львівському політехнічному інституті в 1994 році згідно з наказом Ректора № 132-10 від 30 грудня 1993 р. під назвою “Лазерна техніка та оптоелектронні системи”.

Перспективність лазерної техніки і променевої технології незаперечна. На сьогодні лазери ефективно використовуються практично в усіх галузях народного господарства – від машинобудування до медицини, від екології до оптичних процесів, від фотохімії до метрології, від мікроелектроніки до оборони. Навіть сучасні шоу та мистецтво завдячують голографії та лазерам. У всіх ведучих лабораторіях світу ведеться інтенсивний пошук в області квантової електроніки, лазерних технологій та фотонних кристалів. Вражаючі результати отримуються на стику наук. Однак, при щорічному зростанні обсягів продажу лазерних систем у середньому на 20% насиченість світового ринку на сьогодні складає лише 15%. Це спричинює появу все нових фірм.

Спеціалісти з лазерної техніки та фотоніки об’єднані в окремі асоціації. Міжнародні конференції та виставки в даній області стали періодичними, видаються спеціалізовані журнали. Більшість останніх досягнень в галузі фізики, що нагороджені Нобелівськими преміями, пов’язані саме з фотонікою.

Оскільки питання інженерного супроводу наукових розробок з лазерної техніки та фотоніки стало невідкладним, підготовка фахівців вищої кваліфікації – магістрів з даної спеціальності – стала актуальною та необхідною.

Знову ж таки, за ініціативи “Львівської політехніки” та Харківського військового університету в Україні було відкрито нову спеціальність – “Лазерна та оптоелектронна техніка”, яка згодом була виокремлена в однойменний напрям фахової підготовки 6.0911 “Лазерна та оптоелектронна техніка”, а відтак – у 6.051004 “Оптотехніка”.

Останніми роками різко зріс інтерес до фотонних явищ і процесів, що пов’язані з фотонами. Особливо це стало помітно у зв’язку з відкриттям фотонних кристалів і поняттям “фотонна ширина забороненої зони”, відкриттям унікальних фотонних матеріалів, таких як графен, мета-матеріалів з від’ємним показником заломлення, нанофотонних розмірних ефектів та ін.

Природно, що наукова і технологічна база, де носієм інформації, або носієм енергії виступає не електрон, а фотон, окреслюється новим поняттям – фотоніка. Визначальним фактором фотоніки є те, що фотон як носій знімає фізичні обмеження по швидкості і є альтернативою до елементної бази електроніки.

Фотоніка значно розширює предмет лазерної та оптоелектронної техніки, передбачаючи як слабкі фотонні сигнали (інформаційні технології), так і концентровані фотонні потоки (енергетика), причому оперує фотоніка у дуже широкому діапазоні електромагнітних хвиль: від корпускулярного випромінювання до радіодіапазону.

Враховуючи таку тенденцію наукового розвитку і появу у провідних університетах світу інститутів фотоніки, у червні 2002 року кафедра лазерної техніки та оптоелектронних систем отримала назву кафедри фотоніки (наказ № 113-07 від 21 червня 2002 р.).

Підтвердженням вірно вибраного вектора розвитку є той факт, що у 2005 році Європейський індустріальний консорціум і Об’єднання інженерів Німеччини висунули “Об’єднану європейську ініціативу з фотонних досліджень” – рапорт “Фотоніка для ХХІ століття”, яку підписали 55 керівників профільних компаній та ректори провідних європейських університетів.

Організатором кафедри та її завідувачем з часу створення є доктор технічних наук, професор Бобицький Ярослав Васильович.

 

Проф. Бобицький Я.В. (праворуч) з проф. Петером Пулюєм, внуком славетного Українця

Бобицький Я.В. – професор Національного університету “Львівська політехніка” та Жешувського університету (Польща), Академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки України, Росії і Білорусії, член Українського фізичного товариства і член SPIE – Міжнародної організації інженерів оптиків, національний експерт з лазерних технологій Міжнародної лазерної асоціації, член бюро Українського відділення Європейського оптичного товариства, член редакцій фахових журналів, наукових та програмних комітетів низки міжнародних конференцій. Багаторазовий член експертних рад Вищої атестаційної комісії, заступник голови і член Державної акредитаційної комісії, голова НМК МОН з напряму “Лазерна та оптоелектронна техніка”, голова підкомісії НМК МОН з напряму “Оптотехніка”, член спеціалізованої ради Д 35.052.12 у “Львівській політехніці”. Візитуючий професор у Федеральному інституті дослідження матеріалів (м. Берлін), Інституті фотоніки Технічного університету Відня (Австрія), Університеті ім. Георга Ома (м. Нюрнберг), Вільному університеті Брюсселя, Університеті Гента (Бельгія).


Колектив кафедри фотоніки (Фото: 2016 рік)

Сьогодні кафедра фотоніки – молодий і динамічний науково-педагогічний колектив, який успішно веде підготовку фахівців (бакалаврів, магістрів) за спеціальністю “Мікро- та наносистемна техніка”. Підготовка фахівців за спеціальністю “Мікро- та наносистемна техніка” і спеціалізацією “Лазерна і оптоелектронна техніка” проводиться на базі кафедри фотоніки із залученням інших кафедр НУ “Львівська політехніка”, а також на філіях кафедри фотоніки. Одна із філій створена на базі Відділу оптичних інформаційних систем сектору фізикометрії Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАНУ. Лабораторно-матеріальна база, а також висококваліфіковані співробітники Академії, що працюють на правах сумісництва, забезпечують якісний навчально-науковий процес з блоку дисциплін лазерної і фотонної інформаційної технології. У 2018 році сворена нова філія кафедри на базі фемтосекундної лабораторії ТОВ «НОВІНАНО ЛАБ» IT компанії «SoftServe». Це дає можливість кафедрі розширити науково-дослідну базу, поле для реальних магістерських робіт, створити основу для організації навчально-наукового комплексу Міносвіти та Академії наук України у контексті моделі сучасного навчально-дослідницького університету.

Кафедра фотоніки стала базовою кафедрою Міністерства, на її базі утворено робочу групу з розробки складових стандартів освіти з напряму “Лазерна та оптоелектронна техніка”, яка свої завдання успішно виконала: розроблено освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми, що успішно пройшли експертизу Міністерства.

Кафедра фотоніки вигідно представлена у міжнародному каталозі світових університетів “Optics and Photonics Education Directory – Global Listing of Degree Programs in Optics and Photonics”, які ведуть споріднену підготовку фахівців. Максимально узгоджені навчальні плани з провідними європейськими університетами дозволяють кафедрі постійно розширювати партнерські стосунки із зарубіжними науковими університетськими центрами, де можуть практикувати, навчатись, виконувати магістерські і дисертаційні роботи наші студенти та аспіранти.

У 2015 році Кабінет міністрів України (Постанова № 266 від 29 квітня 2015 р.) затвердив новий ПЕРЕЛІК галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Україні. Відповідно до нового переліку спеціальностей, спеціальність “Оптотехніка” трансформується у спеціальність “Мікро- та наносистемна техніка”. З 2016 року кафедра фотоніки здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка», а також магістрів зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» (спеціалізації: «Лазерна і оптоелектронна техніка», «Фотоніка та оптоінформатика»). З 2020 року підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальністю «Мікро- та наносистемна техніка», спеціалізація «Мікро- та наносистеми Інтернету речей».

У 2020 році кафедра фотоніки НУ “Львівська політехніка” стала асоційованим академічним партнером спільної магістерської програми “Фотоніка для захисту, надійності і безпеки” (“Photonics for Security, Reliability and Safety”), яка координується французьким науково-дослідним університетом Жана Моне (University Jean Monnet, France) у співпраці з трьома вищими навчальними закладами: Університетом Париж-Ест Кретей (University Paris-Est Créteil, France), Університетом Східної Фінляндії Упсалла (University of Eastern Finland, Finland) та Туринським політехнічним університетом (Politecnico di Torino, Italy). Студенти, які успішно захищають бакалаврську кваліфікаційну роботу, мають змогу продовжити навчання за магістерською програмою “Фотоніка для захисту, надійності і безпеки”.