Освіта

Навчальна робота

Кафедра фотоніки здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка», а також магістрів зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка», спеціалізації: «Лазерна і оптоелектронна техніка», «Фотоніка та оптоінформатика».

Навчальна програма підготовки бакалаврів зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

Код навчальної дисципліни

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти спеціальності

1. Цикл загальної підготовки

СК1.1.

Вища математика ч.1

8

екзамен

СК1.2.

Вища математика ч.2

6

екзамен

СК1.3.

Вища математика ч.3

6

екзамен

СК1.4.

Фізика ч.1

6

екзамен

СК1.5.

Фізика ч.2

6

екзамен

СК1.6.

Фізика ч.3

4

екзамен

СК1.7.

Інженерна та комп'ютерна графіка

3

диф. залік

СК1.8.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ч.1

3

диф. залік

СК1.9.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ч.2

3

екзамен

СК1.10.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

диф. залік

СК1.11.

Хімія

3

екзамен

СК1.12.

Історія державності та культури України

4

екзамен

СК1.13.

Філософія

3

диф. залік

СК1.14.

Політологія

3

диф. залік

СК1.15.

Охорона праці та безпека життєдіяльності

3

екзамен

СК1.16.

Інженерне програмування ч.1

4

диф. залік

СК1.17.

Інженерне програмування ч.2

6

екзамен

СК1.18.

Метрологія, стандартизація та сертифікація

5

екзамен

СК1.19.

Основи електротехніки

4

диф. залік

Всього за цикл:

83

 

2. Цикл професійної підготовки

СК2.1.

Кристалофізика

4

диф. залік

СК2.2.

Квантова механіка і статистична фізика, ч.1

5

диф. залік

СК2.3.

Електродинаміка

4

екзамен

СК2.4.

Квантова механіка і статистична фізика, ч.2

6

екзамен

СК2.5.

Фізика напівпровідників та діелектриків, ч.1

6

екзамен

СК2.6.

Квантова електроніка та лазерна техніка, ч.1

5

екзамен

СК2.7.

Технологічні основи мікро- та наносистемної техніки

4

диф. залік

СК2.8.

Оптичні мікросистеми

4

диф. залік

СК2.9.

Фізика напівпровідників та діелектриків, ч.2

5

екзамен

СК2.10.

Твердотільна електроніка, ч.1

6

екзамен

СК2.11.

Квантова електроніка та лазерна техніка, ч.2

5

екзамен

СК2.12.

Взаємодія електромагнітного випромінювання з матеріалами мікро- та наносистемної техніки

5

екзамен

СК2.13.

Оптико-механічні системи автоматики і керування

5

екзамен

СК2.14.

Твердотільна електроніка, ч.2

7

екзамен

СК2.15.

Твердотільна електроніка КР

2

диф. залік

СК2.16.

Мехатроніка і робототехніка

5

екзамен

СК2.17.

Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

4,5

залік

СК2.18.

Виконання та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

12

залік

Всього за цикл:

94,5

 

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Вибіркові блоки компонентів

Цикл професійної підготовки

Вибіркові компоненти блоку 02"Фотоніка":

ВБ2.1.

Волоконна та інтегральна оптика

3

диф. залік

ВБ2.2.

Комп’ютерне моделювання пристроїв і технологій в мікро- і наносистемній техніці

6

екзамен

ВБ2.3.

Комп’ютерне моделювання пристроїв і технологій в мікро- і наносистемній техніці КР

3

диф. залік

ВБ2.4.

Нанооптика та фотоніка

4

диф. залік

ВБ2.5

Оптичні вимірювання та діагностика

6

диф. залік

ВБ2.6.

Прикладна голографія

5

диф. залік

ВБ2.7.

Проектування лазерів та лазерних систем

7

екзамен

ВБ2.8.

Фотонна інженерія, ч.1

6

екзамен

ВБ2.9.

Проектування елементів та вузлів мікро- та наносистемної техніки

6

екзамен

ВБ2.10.

Мікросенсори та актуатори

3

диф. залік

ВБ2.11.

Фотонна інженерія, ч.2

4,5

екзамен

ВБ2.12.

Проектування лазерів та лазерних систем, КР

3

диф. залік

Всього:

56,5

 

 

Навчальна програма підготовки магістрів зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»,
спеціалізація «Лазерна і оптоелектронна техніка»

Код навчальної дисципліни

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти спеціальності

1. Цикл загальної підготовки

СК1.1.

Економіка і управління підприємством

3

екзамен

Всього за цикл:

3

 

 

2. Цикл професійної підготовки

 

 

СК2.1.

Нанофотоніка

5

залік

СК2.2.

Професійна та цивільна безпека

3

залік

СК2.3.

Сучасні методи досліджень реальної структури матеріалів мікро-наносистемної техніки

6

екзамен

СК2.4.

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

9

залік

СК2.5.

Виконання та захист магістерської кваліфікаційної роботи

21

 

Всього за цикл:

44

 

Всього за групу компонентів:

47

 

Вибіркові компоненти  освітньо-професійної програми

СК3.1

Іноземна мова

3

залік

СК3.2

Інтелектуальна власність

залік

СК3.3

Психологія управління поведінкою людини

залік

СК3.4

Фотовольтаїка

5

залік

СК3.5

Фізичні основи магнітоелектроніки

залік

СК3.6

Матеріали та елементи лазерних медичних систем і детекторів радіації

залік

Всього:

8

 

Вибіркові блоки компонентів

3. Цикл професійної підготовки

Вибіркові компоненти блоку 01: «Лазерна і оптоелектронна техніка»

ВБ1.1.

Фотонні інформаційні та енергетичні системи (частина 1)

5

залік

ВБ1.2.

Мікро- та наносистемотехніка

8

залік

ВБ1.3.

Прикладне моделювання в мікро-наносистемній техніці

7

екзамен

ВБ1.4.

Спеціалізовані лазерні та оптоелектронні системи

7

екзамен

ВБ1.5.

Фотонні інформаційні та енергетичні системи (частина 2)

5

залік

ВБ1.6.

Фотонні інформаційні та енергетичні системи КР

3

залік

Всього:

35